Regulamin

Regulamin świadczenia usług montażu Instal Premium obowiązujący od 01.03.2019 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów na montaż produktów przez Instal Premium sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Karola Marcinkowskiego 16, 63 - 200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712290, posiadającą NIP: 6172213156 (zwaną dalej „Instal Premium”), z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, zwanymi dalej Zamawiającymi, za pośrednictwem sklepu internetowego „Lazienkaplus.pl” prowadzonego przez Łazienkaplus.pl S.A. z siedzibą w Żernikach.
 2. Instal Premium oferuje usługi instalacyjne wybranych Produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego „Lazienkaplus.pl” (dalej: Produkty). Zamówienia na montaż można składać za pośrednictwem sklepu internetowego „Lazienkaplus.pl” zgodnie z postanowieniami obowiązującego tam regulaminu, dostępnego pod adresem https://www.lazienkaplus.pl/pl/regulamin/ w zakładce Pomoc.
 3. Instal Premium sp. z o.o. realizuje usługi montażu wybranych produktów w  budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym tj. w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2, w  lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, budynkach  instytucji ochrony zdrowia świadczącym usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych lub lokalach mieszkalnym w budynku niemieszkalnym sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, które umożliwiają zastosowanie 8% stawki VAT.
  • Klient przed złożeniem zamówienia na usługi montażu do Instal Premium sp. z o.o. z zastosowaniem 8% stawki VAT, zobowiązany jest upewnić się, czy zamawiana przez niego usługa będzie montowana w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2  lub w bryle lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2lub lub w budynku  instytucji ochrony zdrowia świadczącym usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych lub w lokalu mieszkalnym w budynku niemieszkalnym sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 i czy w związku z tym ma możliwość złożenia za pośrednictwem serwisu sklepu internetowego „Lazienkaplus.pl” zamówienia usługi montażu w Instal Premium sp. z o.o. z obniżoną stawką VAT.
  • Klient składając zamówienie na montaż produktu z zastosowaniem obniżonej stawki VAT oświadcza jednocześnie, że produkt ten będzie montowany w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2  lub w bryle lokalu mieszkalnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2  lub w budynku  instytucji ochrony zdrowia świadczącym usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych lub w lokalu mieszkalnym w budynku niemieszkalnym sklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. Oświadczenie to Klient potwierdza dodatkowo za pomocą checkboxa na etapie procesu zamówienia (koszyk) oraz w pisemnym protokole wykonania usługi. W przypadku złożenia przez Klienta nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa powyżej, w wyniku którego nastąpi bezpodstawne zastosowanie obniżonej stawki VAT, Klient oświadcza, że dopłaci Instal Premium sp. z o.o. różnicę pomiędzy stawką 8% a stawką 23% VAT, jak również, że wyrówna Instal Premium sp. z o.o. wszelkie wynikłe z tego powodu szkody.
 4. W przypadku  realizowania przez Instal Premium usługi montażu w budownictwie nie objętym społecznym programem mieszkaniowym. zastosowanie znajduje 23% stawka VAT.
 5. Po otrzymaniu przez Instal Premium złożonego przez Zamawiającego w „Lazienkaplus.pl” zamówienia na montaż Produktu Instal Premium strony dokonują dalszych uzgodnień odnośnie przedmiotu zamówienia, zawarcia umowy i jej realizacji. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Instal Premium, zaś brak odpowiedzi Instal Premium na zamówienie nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia. Regulamin stanowi integralną część Zamówienia.
 6. Wszelkie informacje, zdjęcia oraz inne treści zamieszczone na stronie sklepu internetowego „Lazienkaplus.pl” nie stanowią ofert w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje oraz zdjęcia i inne treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego „Lazienkaplus.pl”  są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert przez Zamawiającego.
 7. Instal Premium świadczy usługi montażu i instalacji (zwane dalej Usługami) następujących Produktów: prysznice, baterie, wanny, umywalki i zlewy, brodziki, syfony i zawory, ubikacje/toalety, kuchnia (dozowniki do płynów, rozdrabniacze do odpadów), stelaże podtynkowe, bidety.
 8. Szczegółowy wykaz wykonywanych Usług i zakres czynności jest następujący:
  • Cena montażu oraz demontażu stanowi odrębne pozycje w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu.
  • W cenę demontażu nie jest wliczona cena utylizacji, zabrania zdemontowanych produktów,
  • Produkty do montażu muszą być dostarczone w miejsce montażu przez klienta,
  • W czasie pierwszego kontaktu serwisanta, musi on poznać dokładny zakres prac monterskich (lub związanych z demontażem), oraz prac, które są do wykonania dodatkowo i wymagają dodatkowej wyceny i kosztorysu,
  • Montaż nie obejmuje dodatkowych materiałów jak: silikon standard bezbarwny lub biały w ilości większej niż jedna tubka, silikon specjalny antygrzybiczny, puszki hermetyczne, wężyki, zaworki, oraz prace z tytułu niewłaściwie przygotowanych przyłączy, ścian itp. Klient pokrywa koszt dodatkowych materiałów i roboczogodzin jeżeli jest to konieczne do wykonania montażu.
  • Dla wszystkich grup produktów wykonywane są następujące czynności: rozpakowanie urządzenia, montaż urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, podłączenie zasilania i uruchomienie urządzenia, wykonanie testu zgodnie z zaleceniami producenta.
  • Dla wskazanych grup produktów wykonywane są czynności dodatkowe: kabiny prysznicowe: zamontowanie kabiny, silikonowanie standardowym silikonem, bez wykonywania obudowy z płytek; brodziki: zamontowanie brodzika w przygotowanym dla niego miejscu, silikonowanie standardowym silikonem; zlewozmywaki, zlewy: montaż z silikonowaniem , bez wycinania otworu w płycie; wanny: zamontowanie wanny, silikonowanie – bez obudowy wanny i bez wiercenia otworów  w wannie pod baterie stojące; baterie kuchenne: montaż z podłączeniem oraz sprawdzeniem szczelności, bez wiercenia otworów w zlewozmywaku; baterie wannowe stojące: montaż z podłączeniem oraz sprawdzeniem szczelności, bez wiercenia otworów w wannie; baterie podtynkowe: podłączenie i osadzenie baterii w ścianie – bez wykańczania i osadzania płytek; stelaże podtynkowe: montaż z podłączeniem do instalacji i sprawdzeniem szczelności, bez obudowy stelaża; odpływ prysznicowe – kucie, zamontowanie i podłączenie do instalacji.
 9. Warunki regulowania przez Zamawiającego płatności strony uzgadniają indywidualnie. Jeśli nic innego nie wynika z pisemnych uzgodnień stron, cena jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Instal Premium płatna jest przelewem na rachunek bankowy  Instal Premium w  terminie wskazanym na fakturze.  Instal Premium  może  przewidzieć  konieczność dokonania przez Zamawiającego przedpłaty o czym Zamawiający zostanie poinformowany.   
 10. Instal Premium  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  ceny  Usługi  i/lub zmiany  warunków  jej  wykonania,  jeśli  okaże  się,  że po  oględzinach  miejsca  wykonania  Usługi  lub  oględzinach urządzenia  zakres  Usługi  serwisowej  lub  montażowej konieczny  do  przeprowadzenia  jest  odmienny  od  tego określonego w zamówieniu. W takim przypadku Instal Premium przedstawi Zamawiającemu na piśmie kalkulację nowej  ceny  Usługi  oraz  warunki  jej  wykonania.  W  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  przedstawienia kalkulacji nowej ceny Usługi i warunków jej wykonania Zamawiający może złożyć oświadczenie o braku ich akceptacji. Brak  akceptacji  nowej  ceny  Usługi  i/lub  warunków  jej  wykonania  nie  zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny za Usługę lub jej część, która została już wykonana przez Instal Premium.  
 11. Miejsce oraz termin wykonania Usługi strony uzgadniają indywidualnie. Uzgodnione terminy mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu wykonania Usługi przez Instal Premium uprawnia Zamawiającego do skorzystania z przysługujących mu uprawnień jedynie wtedy, jeżeli Instal Premium pomimo pisemnie uzgodnionego z Zamawiającym dodatkowego terminu nadal nie wykona usługi. 
 12. Jeżeli Instal Premium nie wykona Usługi w umówionym terminie na skutek przeszkody powstałej z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z powodu nieterminowej dostawy części zamiennych przez dostawców, siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy – np. braku prądu, opóźnień transportowych i celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów materiałowych i surowcowych - termin wykonania Usługi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody. Termin wykonania Usługi może ulec przedłużeniu również na skutek braku współdziałania Zamawiającego przy wykonaniu Usługi. W trakcie wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Instal Premium, w tym w szczególności:
  • przekazać Sprzedawcy konieczne do realizacji montażu dokumenty i informacje;
  • zapewnić odpowiednie warunki dla wykonywania przez pracowników Sprzedawcy montażu u Zamawiającego;
  • umożliwić pracownikom Sprzedawcy przystąpienie do pracy niezwłocznie po przybyciu do miejsca wykonania montażu;
 13. Jeżeli montowane Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski, czas i warunki gwarancji każdego Produktu widnieją w jego opisie na stronach Lazienkaplus.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość Produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Produktów oraz na stronach internetowych producentów. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru.
 14. Instal Premium odpowiada za wady montowanego Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem reklamacje@instalpremium.pl lub w formie pisemnej na adres Instal Premium, podany w górnej części Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Zamawiającego,
  • datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,
  • numer zamówienia,
  • numer faktury,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Zamawiającego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Instal Premium zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Instal Premium rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Instal Premium może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 15. W przypadku, gdy zamontowany Produkt ma wady, Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Instal Premium niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Instal Premium albo Instal Premium nie wymieniła Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Instal Premium jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego. Instal Premium może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Zamawiającego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Instal Premium. W celu odesłania zakupionego Produktu Zamawiający powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego Produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu w przypadku umowy zawartej na odległość, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Zamawiający może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik nr 2 do Regulaminu (Formularz odstąpienia).
 17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 18. Instal Premium wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Zamawiający otrzymuje fakturę elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Zamawiający może w każdej chwili wyrazić chęć otrzymania faktury w formie papierowej poprzez kontakt na adres biuro@instalpremium.pl i podając numer zamówienia, którego faktura dotyczy.
 19. Podane przez Klientów dane osobowe Instal Premium zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) na zasadach wskazanych w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.